หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัสดุยางและโพลิเมอร์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม
(Head of Specialized center of Rubber and Polymer Materials for agriculture and industry)
รศ.ดร.วีรศักดิ์  สมิทธิพงศ์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
(Assoc.Prof.Dr.Wirasak Smitthipong)
(Department of Materials Science, Faculty of Science)
สมาชิกศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัสดุยางและโพลิเมอร์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม
(Members of Specialized center of Rubber and Polymer Materials for agriculture and industry)
รศ.ดร.นันทิยา  หาญศุภลักษณ์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
(Assoc.Prof.Dr.Nanthiya Hansupalak)
(Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering)
รศ.ดร.ประกิต  สุขใย
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
(Assoc.Prof.Dr.Prakit Sukyai)
(Department of Biotechnology, Faculty of Agro-Industry) 
รศ.ดร.รังรอง  ยกส้าน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ และวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
(Assoc.Prof.Dr.Rangrong Yoksan)
(Department of Packaging & Materials Technology,
Faculty of Agro-Industry) 
ผศ.ดร.วิรัญญา  แก้ววัฒนะ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
(Asst.Prof.Dr.Wirunya Keawwattana)
(Department of Chemistry, Faculty of Science) 
ผศ.ดร.ชมดาว  สินธุวณิชย์
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
(Asst.Prof.Dr.Chomdao Sinthuvanich)
(Department of Biochemistry, Faculty of Science) 
ผศ.ดร.พิชามญชุ์  เกียรติวุฒินนท์
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
(Assit.Prof.Dr.Pichamon Boonsit)
(Department of Biochemistry, Faculty of Science) 
รศ.ดร.จิรศักดิ์  วงศ์เอกบุตร
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
(Assoc.Prof.Dr.Jirasak Wong-ekkabut)
(Department of Physics, Faculty of Science) 
รศ.ดร.สุธี  บุญช่วย
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
(Asst.Prof.Dr.Sutee Boonchui)
(Department of Physics, Faculty of Science) 
รศ.ดร.ศิริกาญจนา  ทองมี
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
(Assoc.Prof.Dr.Sirikanjana Thongmee)
(Department of Physics, Faculty of Science) 
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสนบุญเรือง
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์
(Asst.Prof.Dr.Kiadtisak Saenboonruang)
(Department of Applied Radiation and Isotope, Faculty of Science) 
ผศ.ดร.เสรี  พงศ์พันธุ์ภาณี
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
(Asst.Prof.Dr.Saree Phongphanphanee)
(Department of Materials Science, Faculty of Science) 
ผศ.ดร.ณัฐสมน  เพชรแสง
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
(Asst.Prof.Dr.Nattasamon Petchsang)
(Department of Materials Science, Faculty of Science) 
ผศ.ดร.ชนาภา  คงมาก
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
(Asst.Prof.Dr.Chanapa Kongmark)
(Department of Materials Science, Faculty of Science) 
ผศ.ดร.เดชา  เดชตรัยรัตน์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
(Asst.Prof.Dr.Decha Dechtrirat)
(Department of Materials Science, Faculty of Science) 
ผศ.ดร.ปารเมศ  กำแหงฤทธิรงค์
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(Asst.Prof.Dr.Parames Kamhangrittirong)
(Department of Building Innovation and Technology,
Faculty of Architecture) 
รศ.ดร.จักรพันธ์  อร่ามพงษ์พันธ์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
(Asst.Prof.Dr. Chuckaphun Aramphongphun)
(Chemical Engineering, Faculty of Engineering)
 
ผศ.ดร.มนต์ชัย  พินิจจิตรสมุทร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
(Asst.Prof.Dr.Montchai Pinitjitsamut)
(Department of Agricultural and Resource Economics,
Faculty of Economics) 
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  มหัจฉริยวงศ์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
(Asst.Prof.Dr.Jukkrit Mahujchariyawong)
(Department of Environmental Technology and Management,
Faculty of Environment) 
ดร.พิลาณี  ไถนอมสัตย์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
(Ph.D.Pilanee Vaithanomsat)
(Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute) 
ดร.รังสิมา  ชลคุป
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
(Dr.Rungsima Chollakup)
(Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute) 
ดร.สุพิชตา  เสือเฒ่า
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
(Dr.Supitta Suethao)
(Department of Materials Science, Faculty of Science)
ดร.หัสฤทัย  ยางทอง
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
(Dr.Hassarutai Yangthong)
(Department of Materials Science, Faculty of Science)