ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัสดุยางและพอลิเมอร์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม (Specialized center of Rubber and Polymer Materials in agriculture and Industry : RPM)

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัสดุยางและพอลิเมอร์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยด้านยางหรือพอลิเมอร์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ให้กับภาครัฐและเอกชน สร้างเครือข่ายการทำงานและวิจัยร่วมกันของนักวิจัย เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิชาการ ให้บริการทดสอบยางพารา ตลอดจนผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ที่สามารถถ่ายทอดหรือต่อยอดแนวความคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม โดยพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล อันจะเป็นประโยชน์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

Specialized center of Rubber and Polymer Materials in agriculture and industry (RPM), Department of Materials Science, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok, Thailand. RPM is a research organization, in the field of rubber and polymers, that develop innovation for government and industry. Our aim is to create collaboration networks and exchange the knowledges of rubber and polymer technologies among researchers. We set up a standard laboratory for analyzing and testing rubbers to service academic and industries. We expect to produce rubber and polymers expertise who can transfer this knowledge for protecting environment, society and culture. The development of polymer materials technology is in accordance with Thailand 4.0 policy, this is useful for both national and international levels.

bandarqq

dominoqq

akun pro amerika

slot dana

sbobet

slot server thailand