วันที่ 20 กันยายน 2566
รองศาสตรจารย์ ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัสดุยางและพอลิเมอร์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr. Soe Ko Ko Aung จาก Mandalay University เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาง RPM KU ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์